NetMount

NetMount

统一管理和挂载云存储设施

下载

一个软件

管理你的所有云存储


image-0百度网盘
image-1Alist
image-2阿里云盘
image-3123云盘
image-4天翼云盘
image-5Box
image-6腾讯微云
image-7Dropbox
image-8GoogleDrive
image-9Mega
image-10OneDrive
image-11百度网盘
image-12Alist
image-13阿里云盘
image-14123云盘
image-15天翼云盘
image-16Box
image-17腾讯微云
image-18Dropbox
image-19GoogleDrive
image-20Mega
image-21OneDrive

image-0SharePoint
image-1YandexDisk
image-2Azure
image-3TencentCloud
image-4Backblaze
image-5CloudflareR2
image-6Cloudian
image-7DigitalOcean
image-8DirectCloud
image-9GoogleCloud
image-10SharePoint
image-11YandexDisk
image-12Azure
image-13TencentCloud
image-14Backblaze
image-15CloudflareR2
image-16Cloudian
image-17DigitalOcean
image-18DirectCloud
image-19GoogleCloud

image-0OSS
image-1IBMCloud
image-2pCloud
image-3IDrivee
image-4OracleCloud
image-5AWS S3
image-6FTP
image-7WebDAV
image-8MinIO
image-9Nextcloud
image-10OSS
image-11IBMCloud
image-12pCloud
image-13IDrivee
image-14OracleCloud
image-15AWS S3
image-16FTP
image-17WebDAV
image-18MinIO
image-19Nextcloud

集中直观的存储管理

功能丰富的文件浏览器,支持文件上传、复制、移动、删除、重命名。


挂载云存储

像本地磁盘一样管理你的文件

云存储整合为本地文件系统,使用户能无缝访问云端资源,通过虚拟文件系统技术实现高效操作,简化数据管理,提供流畅的云-本地交互体验。

计划任务

定时同步或迁移你的文件

以间隔、定时、启动时等任务形式,在不同云存储服务之间执行文件的同步、双向同步、复制、删除和移动等操作。

NetMount由RcloneAlist强力驱动